ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω (ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2017):

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης βάσει του άρθρου 2.4 της «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (2/2016) τα οποία διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά είναι:
  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.2.9 της οικείας Πρόσκλησης. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30/12/2016, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 «Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων για την επιταγή κατάρτισης του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης». Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
  • Κριτήριο 3. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Σε όσους αιτούντες σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2015, αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
  • Κριτήριο 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ) ως προς τον δικαιούχο ΚΕΑ σύμφωνα και με την από 28/12/2016 διευκρίνιση που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr). Σε όσους αιτούντες δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
  • Επισημαίνεται ότι από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ σε σχέση με την δήλωση προστατευόμενου/ων τέκνου/ων διασταυρώθηκε μερικώς το κριτήριο 6. «Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω». Συγκεκριμένα, σε όσους από τους αιτούντες που δήλωσαν Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω και τα στοιχεία της ΓΓΠΣ δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

  Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.Γ2 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» ήτοι, έως και την Δευτέρα 6/3/2017 και ώρα 15:00. Διευκρινίζεται ότι:
  1. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση του σχετικού εγγράφου ή ταχυδρομική αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση ΙΙ διεύθυνση: Κοραή 4, 10464 Αθήνα. Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία / αριθμός πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (4ος όροφος, Γραφείο Δ21), υπ’οψιν αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 2/2016 . Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ θα πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως και τις 6/3/2017. Δεν θα γίνουν δεκτές και θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες αντιρρήσεις που θα αποσταλούν στο Πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με εταιρείες ταχυμεταφορών (Courier) και οι οποίες θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο μετά τις 6/3/2017.
  2. Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  3. Η υποβολή των αντιρρήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον επιλαχόντα ή μη επιλεγέντα, ο οποίος υπογράφει το σχετικό έγγραφο. Ο υποβάλλων την αντίρρηση επιλαχών ή μη επιλεγείς θα πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε στο έγγραφό του: Ονοματεπώνυμο, ΚΑΥΑΣ καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για την περίπτωση που η αρμόδια τριμελής επιτροπή χρειαστεί διευκρινίσεις από τον υποβαλλόντα την αντίρρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.Γ2 της Πρόσκλησης 2/2016.
  4. Ο υποβάλλων την αντίρρηση θα πρέπει περαιτέρω να τεκμηριώσει το λόγο υποβολής της αντίρρησής του, δύναται δε προς τούτο να επισυνάψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο/δικαιολογητικό θεωρεί ότι χρειάζεται. Αντιρρήσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνονται δεν θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα απορρίπτονται ως αβάσιμες.
  5. Οι απαντήσεις επί των αντιρρήσεων των επιλαχόντων ή μη επιλεγέντων θα αναρτηθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) με αναφορά μόνον του ΚΑΥΑΣ του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις και την απάντηση της Επιτροπής.

  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

  Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια και ομάδα ωφελουμένων, θα ενημερωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (www.voucher.gov.gr) για την ημερομηνία από την οποία θα είναι δυνατή η επιλογή Παρόχου Κατάρτισης στον οποίο θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο 5.4.1 της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» για την ενεργοποίηση της επιταγής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.3 της προαναφερθείσας πρόσκλησης.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

 1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής BRANCHS-89616-3059-20161201-134744 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 5 115 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης BRANCHS-89616-100069-20161215-172737 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 5 115 1
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHS-89616-135057-20161221-143640 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 5 5 115 1
Δυτικής Ελλάδας BRANCHS-89616-173201-20161228-160022 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 5 5 115 1
Πελοποννήσου BRANCHS-89616-126072-20161220-140008 Επιλεχθείς 36 25 30 10 5 0 5 111 1
Κρήτης BRANCHS-89616-11927-20161202-125315 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHS-89616-24708-20161205-142409 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Στερεάς Ελλάδας BRANCHS-89616-26156-20161205-164014 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Θεσσαλίας BRANCHS-89616-50091-20161208-155902 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Ηπείρου BRANCHS-89616-55215-20161209-120551 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING