Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Βορείου Αιγαίου ITO-83781957-20190711-124205 Επιλεχθείς 26 20 0 46 21
Ιονίων Νήσων ITO-59888375-20190814-185414 Επιλεχθείς 0 20 0 20 21
Νοτίου Αιγαίου ITO-51267856-20190820-092258 Επιλεχθείς 0 10 0 10 21
Αττικής ITO-76200152-20190704-163359 Επιλεχθείς 70 30 0 100 22
Θεσσαλίας ITO-77290620-20190730-122535 Επιλεχθείς 70 30 0 100 22
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-44425215-20190822-140111 Επιλεχθείς 70 30 0 100 22
Δυτικής Ελλάδας ITO-35998798-20190819-150754 Επιλεχθείς 59 30 10 99 22
Ηπείρου ITO-93735881-20190717-230031 Επιλεχθείς 62 30 0 92 22
Πελοποννήσου ITO-26229726-20190708-161549 Επιλεχθείς 60 30 0 90 22
Δυτικής Μακεδονίας ITO-59504073-20190726-103704 Επιλεχθείς 70 15 0 85 22
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-37445070-20190715-135736 Επιλεχθείς 52 30 0 82 22
Στερεάς Ελλάδας ITO-74499529-20190811-001324 Επιλεχθείς 58 20 0 78 22
Κρήτης ITO-26697379-20190705-215843 Επιλεχθείς 48 30 0 78 22
Βορείου Αιγαίου ITO-30317675-20190812-124233 Επιλεχθείς 15 30 0 45 22
Ιονίων Νήσων ITO-16372860-20190712-105251 Επιλεχθείς 3 15 0 18 22
Νοτίου Αιγαίου ITO-57836575-20190730-142907 Επιλεχθείς 9 0 0 9 22
Αττικής ITO-38029666-20190708-161005 Επιλεχθείς 70 30 0 100 23
Θεσσαλίας ITO-52029598-20190809-204640 Επιλεχθείς 70 30 0 100 23
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-79197786-20190822-185452 Επιλεχθείς 70 30 0 100 23
Δυτικής Ελλάδας ITO-80619417-20190821-101728 Επιλεχθείς 59 30 10 99 23
Ηπείρου ITO-75137399-20190815-205418 Επιλεχθείς 62 30 0 92 23
Πελοποννήσου ITO-57797701-20190709-190906 Επιλεχθείς 59 30 0 89 23
Δυτικής Μακεδονίας ITO-72539294-20190726-170830 Επιλεχθείς 70 15 0 85 23
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-36226581-20190722-205119 Επιλεχθείς 70 10 0 80 23
Στερεάς Ελλάδας ITO-21577397-20190712-130522 Επιλεχθείς 48 30 0 78 23
Κρήτης ITO-84804723-20190813-154848 Επιλεχθείς 67 10 0 77 23
Βορείου Αιγαίου ITO-14585499-20190822-114041 Επιλεχθείς 18 15 10 43 23
Ιονίων Νήσων ITO-91010813-20190712-102312 Επιλεχθείς 6 10 0 16 23
Νοτίου Αιγαίου ITO-74791983-20190814-075011 Επιλεχθείς 9 0 0 9 23
Αττικής ITO-20285766-20190709-140528 Επιλεχθείς 70 30 0 100 24
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING