Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Ελλάδας ITO-81166149-20190820-112208 Επιλεχθείς 70 30 10 110 3
Ηπείρου ITO-36898925-20190821-135516 Επιλεχθείς 64 30 10 104 3
Πελοποννήσου ITO-94880729-20190823-114441 Επιλεχθείς 62 30 10 102 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-55135683-20190709-234026 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Κρήτης ITO-12575097-20190715-141650 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Δυτικής Μακεδονίας ITO-29174968-20190805-192252 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Ιονίων Νήσων ITO-39498711-20190729-121713 Επιλεχθείς 70 15 0 85 3
Βορείου Αιγαίου ITO-55334729-20190702-130802 Επιλεχθείς 54 30 0 84 3
Νοτίου Αιγαίου ITO-23838997-20190804-211749 Επιλεχθείς 70 0 0 70 3
Αττικής ITO-88836925-20190730-100003 Επιλεχθείς 70 30 10 110 4
Θεσσαλίας ITO-29667496-20190805-124018 Επιλεχθείς 70 30 10 110 4
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-18479791-20190810-214508 Επιλεχθείς 70 30 10 110 4
Δυτικής Ελλάδας ITO-69644021-20190822-121556 Επιλεχθείς 70 30 10 110 4
Ηπείρου ITO-20173805-20190801-175257 Επιλεχθείς 63 30 10 103 4
Στερεάς Ελλάδας ITO-60895584-20190701-112825 Επιλεχθείς 70 30 0 100 4
Πελοποννήσου ITO-26942046-20190715-083704 Επιλεχθείς 70 30 0 100 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-47144833-20190716-152240 Επιλεχθείς 70 30 0 100 4
Κρήτης ITO-91417601-20190731-164507 Επιλεχθείς 70 30 0 100 4
Δυτικής Μακεδονίας ITO-47947694-20190813-202855 Επιλεχθείς 70 30 0 100 4
Ιονίων Νήσων ITO-31773021-20190818-230314 Επιλεχθείς 70 15 0 85 4
Βορείου Αιγαίου ITO-94571465-20190711-145805 Επιλεχθείς 61 15 0 76 4
Νοτίου Αιγαίου ITO-42203239-20190816-104527 Επιλεχθείς 33 30 0 63 4
Αττικής ITO-38824347-20190819-094728 Επιλεχθείς 70 30 10 110 5
Θεσσαλίας ITO-46940503-20190820-094249 Επιλεχθείς 70 30 10 110 5
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-70164739-20190820-204757 Επιλεχθείς 70 30 10 110 5
Δυτικής Ελλάδας ITO-69331495-20190822-193537 Επιλεχθείς 70 30 10 110 5
Ηπείρου ITO-47925540-20190719-100730 Επιλεχθείς 62 30 10 102 5
Πελοποννήσου ITO-23613779-20190715-171755 Επιλεχθείς 70 30 0 100 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-52874710-20190808-165213 Επιλεχθείς 70 30 0 100 5
Στερεάς Ελλάδας ITO-74121347-20190813-102534 Επιλεχθείς 70 30 0 100 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING