Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-13812661-20190814-134918 Επιλεχθείς 70 30 0 100 5
Κρήτης ITO-37179554-20190709-120805 Επιλεχθείς 70 20 0 90 5
Ιονίων Νήσων ITO-14244079-20190814-170932 Επιλεχθείς 53 30 0 83 5
Βορείου Αιγαίου ITO-28498027-20190718-130255 Επιλεχθείς 59 15 0 74 5
Νοτίου Αιγαίου ITO-13114556-20190823-151213 Επιλεχθείς 33 30 0 63 5
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-81960631-20190822-112455 Επιλεχθείς 70 30 10 110 6
Αττικής ITO-14522572-20190822-230125 Επιλεχθείς 70 30 10 110 6
Θεσσαλίας ITO-63710508-20190823-123953 Επιλεχθείς 70 30 10 110 6
Δυτικής Ελλάδας ITO-64886397-20190722-131036 Επιλεχθείς 67 30 10 107 6
Ηπείρου ITO-27261446-20190806-103200 Επιλεχθείς 62 30 10 102 6
Πελοποννήσου ITO-25725911-20190719-113609 Επιλεχθείς 70 30 0 100 6
Δυτικής Μακεδονίας ITO-36764861-20190819-125411 Επιλεχθείς 70 30 0 100 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-95397568-20190822-110937 Επιλεχθείς 70 30 0 100 6
Στερεάς Ελλάδας ITO-61281372-20190822-215635 Επιλεχθείς 70 30 0 100 6
Κρήτης ITO-75611605-20190822-223221 Επιλεχθείς 70 20 0 90 6
Βορείου Αιγαίου ITO-26188474-20190722-112722 Επιλεχθείς 62 10 0 72 6
Ιονίων Νήσων ITO-31445478-20190820-151737 Επιλεχθείς 58 0 0 58 6
Νοτίου Αιγαίου ITO-65604708-20190821-073357 Επιλεχθείς 10 30 0 40 6
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-93120324-20190823-131056 Επιλεχθείς 70 30 10 110 7
Αττικής ITO-96167141-20190823-135425 Επιλεχθείς 69 30 10 109 7
Θεσσαλίας ITO-57944186-20190711-132005 Επιλεχθείς 66 30 10 106 7
Δυτικής Ελλάδας ITO-31767032-20190701-113308 Επιλεχθείς 70 30 0 100 7
Ηπείρου ITO-53177290-20190705-104631 Επιλεχθείς 70 30 0 100 7
Πελοποννήσου ITO-64889818-20190807-093251 Επιλεχθείς 70 30 0 100 7
Δυτικής Μακεδονίας ITO-30034672-20190821-140554 Επιλεχθείς 70 30 0 100 7
Στερεάς Ελλάδας ITO-61547414-20190823-105419 Επιλεχθείς 70 30 0 100 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-89631047-20190819-134959 Επιλεχθείς 63 30 0 93 7
Κρήτης ITO-24529911-20190820-204636 Επιλεχθείς 58 30 0 88 7
Βορείου Αιγαίου ITO-94117543-20190814-195406 Επιλεχθείς 41 30 0 71 7
Ιονίων Νήσων ITO-12800473-20190712-100227 Επιλεχθείς 35 20 0 55 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING