Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Νοτίου Αιγαίου ITO-89213403-20190820-140734 Επιλεχθείς 5 30 0 35 7
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-33061625-20190731-153451 Επιλεχθείς 69 30 10 109 8
Αττικής ITO-77779028-20190728-221405 Επιλεχθείς 68 30 10 108 8
Θεσσαλίας ITO-94060604-20190718-115802 Επιλεχθείς 64 30 10 104 8
Ηπείρου ITO-87468819-20190705-162130 Επιλεχθείς 70 30 0 100 8
Δυτικής Ελλάδας ITO-62993555-20190716-145213 Επιλεχθείς 70 30 0 100 8
Πελοποννήσου ITO-95155616-20190807-131411 Επιλεχθείς 70 30 0 100 8
Δυτικής Μακεδονίας ITO-11819069-20190822-123518 Επιλεχθείς 70 30 0 100 8
Στερεάς Ελλάδας ITO-39325751-20190629-185107 Επιλεχθείς 62 30 0 92 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-32879710-20190822-113053 Επιλεχθείς 62 30 0 92 8
Κρήτης ITO-54854349-20190717-205737 Επιλεχθείς 56 30 0 86 8
Βορείου Αιγαίου ITO-73838444-20190807-015129 Επιλεχθείς 70 0 0 70 8
Ιονίων Νήσων ITO-50613131-20190819-112102 Επιλεχθείς 35 20 0 55 8
Νοτίου Αιγαίου ITO-19859020-20190628-182327 Επιλεχθείς 3 30 0 33 8
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-34320763-20190815-125133 Επιλεχθείς 67 30 10 107 9
Αττικής ITO-32511485-20190710-112852 Επιλεχθείς 66 30 10 106 9
Θεσσαλίας ITO-45117344-20190720-142443 Επιλεχθείς 61 30 10 101 9
Ηπείρου ITO-87659513-20190705-214031 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Δυτικής Ελλάδας ITO-36311696-20190718-133144 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Πελοποννήσου ITO-38399955-20190813-110532 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Δυτικής Μακεδονίας ITO-42189089-20190822-145558 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Στερεάς Ελλάδας ITO-45826730-20190701-111958 Επιλεχθείς 62 30 0 92 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-41503198-20190717-221456 Επιλεχθείς 52 30 10 92 9
Κρήτης ITO-99636953-20190814-161457 Επιλεχθείς 56 30 0 86 9
Βορείου Αιγαίου ITO-88787742-20190802-154058 Επιλεχθείς 30 30 10 70 9
Ιονίων Νήσων ITO-47949170-20190803-173156 Επιλεχθείς 38 15 0 53 9
Νοτίου Αιγαίου ITO-93321160-20190819-124231 Επιλεχθείς 2 30 0 32 9
Αττικής ITO-99940409-20190702-233357 Επιλεχθείς 61 30 10 101 10
Θεσσαλίας ITO-56486983-20190705-125947 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-57131368-20190702-125151 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING