Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ηπείρου ITO-50181039-20190709-081624 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Δυτικής Ελλάδας ITO-59569020-20190719-114354 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Πελοποννήσου ITO-57013824-20190813-163323 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Δυτικής Μακεδονίας ITO-20084491-20190814-145953 Επιλεχθείς 68 30 0 98 10
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-51500859-20190708-140459 Επιλεχθείς 61 30 0 91 10
Στερεάς Ελλάδας ITO-65520045-20190802-121959 Επιλεχθείς 60 30 0 90 10
Κρήτης ITO-63322193-20190704-110436 Επιλεχθείς 70 15 0 85 10
Βορείου Αιγαίου ITO-62970489-20190702-192602 Επιλεχθείς 54 15 0 69 10
Ιονίων Νήσων ITO-26515995-20190822-233223 Επιλεχθείς 22 30 0 52 10
Νοτίου Αιγαίου ITO-31920755-20190821-123948 Επιλεχθείς 2 30 0 32 10
Αττικής ITO-71165741-20190628-194715 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Θεσσαλίας ITO-13248007-20190821-194410 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-97655592-20190702-143620 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Ηπείρου ITO-48742784-20190709-082229 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Δυτικής Ελλάδας ITO-94453786-20190722-123124 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Πελοποννήσου ITO-29529880-20190819-104711 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Δυτικής Μακεδονίας ITO-38104758-20190703-174236 Επιλεχθείς 66 30 0 96 11
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-47727293-20190716-105923 Επιλεχθείς 70 20 0 90 11
Στερεάς Ελλάδας ITO-78412981-20190726-153742 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Κρήτης ITO-91653856-20190801-111958 Επιλεχθείς 70 15 0 85 11
Βορείου Αιγαίου ITO-66401692-20190720-130936 Επιλεχθείς 37 30 0 67 11
Ιονίων Νήσων ITO-51391679-20190629-095051 Επιλεχθείς 46 0 0 46 11
Νοτίου Αιγαίου ITO-56411499-20190820-101926 Επιλεχθείς 0 30 0 30 11
Αττικής ITO-84827733-20190802-112158 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Θεσσαλίας ITO-61445135-20190628-145807 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-94452123-20190709-125248 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Ηπείρου ITO-89119715-20190715-222343 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Δυτικής Ελλάδας ITO-55329753-20190724-154946 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Πελοποννήσου ITO-80559442-20190823-100249 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Δυτικής Μακεδονίας ITO-86340577-20190705-085248 Επιλεχθείς 66 30 0 96 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING