Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ιονίων Νήσων ITO-93969970-20190712-114749 Επιλεχθείς 10 30 0 40 14
Νοτίου Αιγαίου ITO-10414912-20190821-125240 Επιλεχθείς 6 15 0 21 14
Αττικής ITO-30515320-20190701-125356 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Θεσσαλίας ITO-30583623-20190702-185221 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-99660743-20190719-130311 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Δυτικής Ελλάδας ITO-73992214-20190729-114542 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Πελοποννήσου ITO-79539511-20190807-130354 Επιλεχθείς 69 30 0 99 15
Ηπείρου ITO-54234140-20190823-140546 Επιλεχθείς 58 30 10 98 15
Δυτικής Μακεδονίας ITO-93627243-20190716-133948 Επιλεχθείς 62 30 0 92 15
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-76392289-20190818-122239 Επιλεχθείς 66 20 0 86 15
Στερεάς Ελλάδας ITO-50790261-20190716-171523 Επιλεχθείς 70 15 0 85 15
Κρήτης ITO-46537355-20190629-125445 Επιλεχθείς 51 30 0 81 15
Βορείου Αιγαίου ITO-18201697-20190809-132722 Επιλεχθείς 25 30 0 55 15
Ιονίων Νήσων ITO-60400511-20190821-122828 Επιλεχθείς 10 30 0 40 15
Νοτίου Αιγαίου ITO-22110871-20190628-172319 Επιλεχθείς 10 10 0 20 15
Αττικής ITO-35087855-20190701-135237 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Θεσσαλίας ITO-55547036-20190702-215518 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-78095969-20190728-160226 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Δυτικής Ελλάδας ITO-23648753-20190730-103037 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Ηπείρου ITO-97841795-20190702-123723 Επιλεχθείς 65 30 0 95 16
Πελοποννήσου ITO-81539904-20190725-082040 Επιλεχθείς 64 30 0 94 16
Δυτικής Μακεδονίας ITO-81280605-20190726-132111 Επιλεχθείς 61 30 0 91 16
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-50763687-20190630-234123 Επιλεχθείς 70 15 0 85 16
Στερεάς Ελλάδας ITO-24317053-20190717-130251 Επιλεχθείς 70 15 0 85 16
Κρήτης ITO-12070740-20190702-132852 Επιλεχθείς 70 10 0 80 16
Βορείου Αιγαίου ITO-69221054-20190805-204555 Επιλεχθείς 38 15 0 53 16
Ιονίων Νήσων ITO-71627820-20190816-160155 Επιλεχθείς 24 15 0 39 16
Νοτίου Αιγαίου ITO-99563419-20190823-161405 Επιλεχθείς 0 20 0 20 16
Αττικής ITO-36967680-20190702-124821 Επιλεχθείς 70 30 0 100 17
Θεσσαλίας ITO-98689123-20190704-173309 Επιλεχθείς 70 30 0 100 17
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING