Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2020 10:45:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-82513443-20190719-173724 Επιλεχθείς 56 30 0 86 19
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-10199913-20190806-115902 Επιλεχθείς 44 30 10 84 19
Κρήτης ITO-49596626-20190712-134724 Επιλεχθείς 60 20 0 80 19
Στερεάς Ελλάδας ITO-60755438-20190809-175938 Επιλεχθείς 40 30 10 80 19
Βορείου Αιγαίου ITO-53054974-20190818-211715 Επιλεχθείς 11 30 10 51 19
Ιονίων Νήσων ITO-67657715-20190823-103022 Επιλεχθείς 0 30 0 30 19
Νοτίου Αιγαίου ITO-37935386-20190822-181605 Επιλεχθείς 12 0 0 12 19
Αττικής ITO-50893015-20190704-103711 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Θεσσαλίας ITO-82376996-20190712-095626 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-51087437-20190807-100132 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Δυτικής Ελλάδας ITO-54399583-20190822-123015 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Ηπείρου ITO-98144973-20190702-180327 Επιλεχθείς 62 30 0 92 20
Πελοποννήσου ITO-54701450-20190802-123333 Επιλεχθείς 61 30 0 91 20
Δυτικής Μακεδονίας ITO-84234008-20190703-143141 Επιλεχθείς 46 30 10 86 20
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-73121142-20190702-182536 Επιλεχθείς 62 20 0 82 20
Στερεάς Ελλάδας ITO-27356164-20190629-013447 Επιλεχθείς 49 30 0 79 20
Κρήτης ITO-70117120-20190724-180056 Επιλεχθείς 49 30 0 79 20
Βορείου Αιγαίου ITO-81511164-20190821-095423 Επιλεχθείς 37 10 0 47 20
Ιονίων Νήσων ITO-86315291-20190723-143935 Επιλεχθείς 20 0 0 20 20
Νοτίου Αιγαίου ITO-92348789-20190731-001252 Επιλεχθείς 0 10 0 10 20
Αττικής ITO-61012384-20190704-121136 Επιλεχθείς 70 30 0 100 21
Θεσσαλίας ITO-22554649-20190722-130424 Επιλεχθείς 70 30 0 100 21
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-94462268-20190809-104150 Επιλεχθείς 70 30 0 100 21
Δυτικής Ελλάδας ITO-91480878-20190803-202416 Επιλεχθείς 59 30 10 99 21
Ηπείρου ITO-36017995-20190708-122706 Επιλεχθείς 62 30 0 92 21
Πελοποννήσου ITO-58070916-20190701-184203 Επιλεχθείς 60 30 0 90 21
Δυτικής Μακεδονίας ITO-53098860-20190719-152917 Επιλεχθείς 70 15 0 85 21
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-82341450-20190809-121443 Επιλεχθείς 62 20 0 82 21
Στερεάς Ελλάδας ITO-39846449-20190724-124020 Επιλεχθείς 49 30 0 79 21
Κρήτης ITO-48561728-20190706-093730 Επιλεχθείς 68 10 0 78 21
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING