ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση»

[κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνέχεια της με Α.Π.ΤΕΕ 17449/1-7-2014 Συμπληρωματικής Β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους για συμμετοχή στη δράση voucher στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας, που συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει τους πίνακες των εν δυνάμει ωφελουμένων να συμμετέχουν στη δράση αυτή.

Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, όσων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 2.4 παρ Β της Αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια και Ομάδα Ωφελουμένων [τεχνίτες και διπλωματούχοι μηχανικοί], όλους τους υποψηφίους, των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν με δική τους φροντίδα και επιμέλεια να λάβουν γνώση των πινάκων αυτών, μέσω της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ακολουθούν οι Πίνακες Κατάταξης των Εν Δυνάμει Ωφελουμένων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής τους, σύμφωνα με το κεφ. 9.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να κατεβάσεσε σε μορφή .pdf τις λίστες των Εν Δυνάμει Ωφελουμένων μετά ελέγχου για τις ομάδες ωφελουμένων από τους συνδέσμους που ακολουθούν ή να κάνετε αναζήτηση με βάση το ΚΑΥΑΣ στην παρακάτω λίστα.

Πίνακας Εν Δυνάμει Ωφελούμενων μετά ελέγχου για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Φίλτρα & Αναζήτηση
καθαρισμός Ομάδας Ωφελούμενων
καθαρισμός περιφέρειας
καθαρισμός ΚΑΥΑΣ
ΚΑΥΑΣ Μόρια Ημερ. & ώρα υποβολής Διοικητική περιφέρεια Ομάδα Ωφελούμενων Ειδικότητα Διπλωματούχου Μηχανικού
TMM-53528-2154-20140728151029 25 28/07/2014 15:10:29 Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
TMM-53528-508-20140708144943 25 08/07/2014 14:49:43 Αττικής Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
TMM-53528-1268-20140714171716 25 14/07/2014 17:17:16 Αττικής Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
THMTY-53528-1907-20140725144635 25 25/07/2014 14:46:35 Αττικής Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
THM-53528-1408-20140716123417 25 16/07/2014 12:34:17 Δυτικής Μακεδονίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
TMMB-53528-1705-20140722154927 25 22/07/2014 15:49:27 Δυτικής Μακεδονίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
TMMB-53528-2153-20140728145250 25 28/07/2014 14:52:50 Θεσσαλίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
TMHMM-53528-2291-20140729133805 25 29/07/2014 13:38:05 Θεσσαλίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός
THMMY-53528-1733-20140723100906 25 23/07/2014 10:09:06 Κεντρικής Μακεδονίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
TMM-53528-1915-20140725153042 25 25/07/2014 15:30:42 Κεντρικής Μακεδονίας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μηχανολόγος Μηχανικός
Σελίδα: 320 από 320
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3200
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING