ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012905991 TTE-28492-2339-20140724-094206 24/07/2014 09:42:06 1245 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012013900825 TTE-28492-2350-20140724-094730 24/07/2014 09:47:30 1252 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012905460 TTE-28492-2699-20140724-140025 24/07/2014 14:00:25 1357 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012013902385 TTE-28492-2721-20140724-142620 24/07/2014 14:26:20 1384 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012011900577 TTE-28492-2831-20140724-152246 24/07/2014 15:22:46 1437 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012902788 TTE-28492-2838-20140724-152651 24/07/2014 15:26:51 1440 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012908169 TTE-28492-2852-20140724-153233 24/07/2014 15:32:33 1448 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012010906670 TTE-28492-2859-20140724-153755 24/07/2014 15:37:55 1454 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012013902730 TTE-28492-3052-20140724-200723 24/07/2014 20:07:23 1601 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012906767 TTE-28492-3291-20140725-114134 25/07/2014 11:41:34 1747 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING