ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 122947 THMMY-53528-1026-20140711122407 11/07/2014 12:24:07 177 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131848 THMMY-53528-1289-20140714204525 14/07/2014 20:45:25 327 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 122951 THMMY-53528-1745-20140723110237 23/07/2014 11:02:37 1075 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Μηχανολόγος Μηχανικός 124831 TMPD-53528-1879-20140725121602 25/07/2014 12:16:02 1776 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Μηχανολόγος Μηχανικός 127246 TMPD-53528-2034-20140727224029 27/07/2014 22:40:29 2256 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Μηχανολόγος Μηχανικός 61709 TMM-53528-2154-20140728151029 28/07/2014 15:10:29 2604 25 20 5 Επιλεχθείς 3
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 133575 THMMY-53528-1009-20140711114328 11/07/2014 11:43:28 167 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 135451 THMMY-53528-1038-20140711135336 11/07/2014 13:53:36 188 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 121694 THMTY-53528-1278-20140714190859 14/07/2014 19:08:59 321 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 134939 THMTY-53528-1536-20140718120754 18/07/2014 12:07:54 664 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Σύνολο αποτελεσμάτων: 122
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING