ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012011901312 TTE-62534-4267-20130110-132650 10/01/2013 13:26:50 2007 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012011901367 TTE-62534-3809-20130109-135003 09/01/2013 13:50:03 1778 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012032011901848 TTE-62534-2755-20130107-094105 07/01/2013 09:41:05 1367 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2022012010908167 TTE-62534-10390-20130130-091611 30/01/2013 09:16:11 5304 120 40 30 20 30 Επιλεχθείς 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062022011901889 TTE-62534-130-20121212-143707 12/12/2012 14:37:07 51 115 40 30 15 30 Επιλεχθείς 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012900662 TTE-62534-3024-20130108-091656 08/01/2013 09:16:56 1448 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012901532 TTE-62534-4941-20130111-134252 11/01/2013 13:42:52 2357 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012905784 TTE-62534-3369-20130108-155544 08/01/2013 15:55:44 1550 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012905848 TTE-62534-287-20121212-154420 12/12/2012 15:44:20 67 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012012905966 TTE-62534-703-20121213-144356 13/12/2012 14:43:56 200 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING