ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130020 THM-95678-7712-20121218110404 18/12/2012 11:04:04 363 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130840 THM-95678-7757-20121218113943 18/12/2012 11:39:43 406 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130016 THM-95678-7764-20121218114342 18/12/2012 11:43:42 411 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130837 THM-95678-7784-20121218115958 18/12/2012 11:59:58 428 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 122947 THM-95678-7916-20121218134513 18/12/2012 13:45:13 502 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130019 THM-95678-7918-20121218134824 18/12/2012 13:48:24 504 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 125975 THM-95678-7948-20121218141426 18/12/2012 14:14:26 520 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 122121 THM-95678-9069-20121224122146 24/12/2012 12:21:46 1019 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 133317 THM-95678-9937-20130104163357 04/01/2013 16:33:57 1361 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130842 THM-95678-11066-20130111131642 11/01/2013 13:16:42 2332 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 701
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING