Το πρόγραμμα «TRAINING VOUCHER» έχει ως σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης αποτελεί το μεγάλο πλήθος των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, όπως η ΕΥΕ του Υπουργείου Εργασίας ως o κύριος φορέας υλοποίησης, η ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ ως φορέας χρηματοδότησης, ο ΟΑΕΔ ως φορέας θεσμικά αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και το ΙΤΥΕ Διόφαντος ως ο τεχνολογικός εταίρος. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις (προσκλήσεις) τύπου Voucher, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος VOUCHER (http://voucher.gov.gr), το οποίο παρέχει μέσω διαδικτύου υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πολίτες, επιχειρήσεις και στις επιβλέπουσες δημόσιες αρχές, οι οποίες αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών κατάρτισης. Το υλοποιημένο από το ΙΤΥΕ Διόφαντος σύστημα διαχείρισης VOUCHER, είναι στη γενική του μορφή αρθρωτής αρχιτεκτονικής, δηλαδή αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα. Κάθε υποσύστημα εξειδικεύεται κατάλληλα σε κάθε παρέμβαση, καθώς οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανά παρέμβαση και απαιτείται το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης να μοντελοποιεί διαφορετική επιχειρησιακή λογική (business logic) και διαχείριση δεδομένων ανά παρέμβαση. Το πληροφοριακό σύστημα VOUCHER εκτός από την υλοποίηση πολλαπλών και σύνθετων ροών εργασιών, είναι διασυνδεδεμένο online και ανταλλάσσει δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα όπως των ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΕΕ και ΕΣΗΕΑ. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους πολίτες και στους παρόχους κατάρτισης να συμμετέχουν με εύκολο τρόπο και να επωφελούνται των παροχών που προβλέπουν τα προγράμματα κατάρτισης, ελαχιστοποιώντας τη χρήση εγγράφων και γραφειοκρατίας. Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές μπορούν επίσης μέσω του συστήματος VOUCHER να παρακολουθούν λεπτομερώς και να εποπτεύουν επισταμένως τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα προγράμματα κατάρτισης, μειώνοντας έτσι κατά πολύ το διαχειριστικό κόστος, αλλά και τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των προγραμμάτων. Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 14 προσκλήσεις, εκ των οποίων οι 9 είναι ενεργές, με το σύνολο των αιτήσεων συμμετοχής να ανέρχεται σε 571.481. Το κέντρο δεδομένων εξυπηρετεί σε αρκετά μεγάλες χρονικές περιόδους άνω των 2.500 ταυτόχρονων χρηστών. Συνολικά, 974 πάροχοι κατάρτισης και 44.843 επιχειρήσεις έχουν προσφέρει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση αντίστοιχα, σε 102.121 ωφελούμενους.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING