Το 2011 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφάσισε την πλήρη ψηφιοποίηση της διαχείρισης των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Για το σκοπό αυτό συνέστησε το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (TRAINING VOUCHER), στόχος του οποίου είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας. Το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (TRAINING VOUCHER - http://voucher.gov.gr), το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» είναι φορέας εποπτευόμενος από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το θεσμικό πλαίσιο του έχει ορισθεί στον Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2001). Με το σύστημα VOUCHER το Υπουργείο Εργασίας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πολίτες, επιχειρήσεις και στις επιβλέπουσες Δημόσιες Αρχές. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στη διαχείριση του κύκλου ζωής της κατάρτισης, δηλαδή από την υποβολή αίτησης ωφελούμενου μέχρι την αποπληρωμή.

Από τον Απρίλιο 2012 (έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος) μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί μέσω του VOUCHER εικοσιτέσσερις (24) προσκλήσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι ακόμη ενεργές, με το σύνολο των αιτήσεων συμμετοχής να ανέρχεται σε 575.759. Συνολικά, 449 πάροχοι κατάρτισης (749 δομές) και 85.088 επιχειρήσεις έχουν προσφέρει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση αντίστοιχα, σε 160.662 ωφελούμενους.

Το σύστημα VOUCHER αποτελείται από επιμέρους εξειδικευμένα υποσυστήματα, τα οποία σε κάθε παρέμβαση (πρόσκληση) παραμετροποιούνται κατάλληλα, ώστε να υποστηρίζουν την προβλεπόμενη ανά πρόκληση ροή εργασιών και διαχείριση δεδομένων. Επιπλέον, το σύστημα VOUCHER ανταλλάσσει OnLine δεδομένα με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, όπως των ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κλπ., ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την ανταλλαγή εγγράφων και γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές μπορούν μέσω του συστήματος VOUCHER να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και να εποπτεύουν πλήρως τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα προγράμματα κατάρτισης, μειώνοντας κατά πολύ το διαχειριστικό κόστος, αλλά και τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των προγραμμάτων.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING