Συμμετέχοντες Πάροχοι Κατάρτισης για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τους Παρόχους Κατάρτισης.

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING