Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής ITO-64690420-20190821-162919 Μη Επιλεχθείς 1 10 0 11 -
Αττικής ITO-62670167-20190822-111024 Μη Επιλεχθείς 1 10 0 11 -
Αττικής ITO-87334223-20190822-132316 Μη Επιλεχθείς 1 10 0 11 -
Αττικής ITO-43207467-20190823-135248 Μη Επιλεχθείς 1 10 0 11 -
Αττικής ITO-46679752-20190823-141142 Μη Επιλεχθείς 1 10 0 11 -
Αττικής ITO-41579864-20190809-213450 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-44488739-20190708-103644 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-14845429-20190715-132002 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-39547215-20190718-145346 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-21802572-20190724-155145 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-46165245-20190731-181432 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-97533223-20190801-191527 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-35593387-20190802-151004 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-15313233-20190803-223154 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-75740224-20190820-132442 Μη Επιλεχθείς 10 0 0 10 -
Αττικής ITO-59200841-20190804-152256 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-12444413-20190806-125751 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-26532311-20190809-132102 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-40064391-20190813-155810 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-55546002-20190822-130702 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-96362139-20190822-164358 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-63966671-20190823-123032 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-87320655-20190823-180256 Μη Επιλεχθείς 0 10 0 10 -
Αττικής ITO-65352118-20190729-204050 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-31542375-20190730-212112 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-67927492-20190711-181835 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-90378178-20190807-133601 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-35776421-20190819-130331 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-51064992-20190822-135750 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Αττικής ITO-22434263-20190823-192021 Μη Επιλεχθείς 9 0 0 9 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING