Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής ITO-91065618-20190710-195341 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-26918121-20190717-153540 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-64425718-20190718-124541 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-38059000-20190726-011006 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-33813594-20190808-085814 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-41615044-20190809-174549 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-53259282-20190812-135049 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-25792085-20190821-143308 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-20147776-20190823-235915 Μη Επιλεχθείς 8 0 0 8 -
Αττικής ITO-16803681-20190701-094525 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-58667856-20190701-165157 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-85919846-20190702-121207 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-69113872-20190708-124605 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-82933539-20190716-140247 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-17418206-20190717-102133 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-71789893-20190725-121643 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-81241502-20190802-134814 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-70478618-20190805-110520 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-74368136-20190817-102317 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-30544412-20190819-165157 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-28645496-20190820-164034 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-55848669-20190822-131820 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-45140854-20190823-164353 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-65788069-20190823-185726 Μη Επιλεχθείς 7 0 0 7 -
Αττικής ITO-47765323-20190629-092650 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Αττικής ITO-58949122-20190629-103447 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Αττικής ITO-72723480-20190709-140026 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Αττικής ITO-23934979-20190714-203113 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Αττικής ITO-52137532-20190719-155824 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Αττικής ITO-61344506-20190802-195233 Μη Επιλεχθείς 6 0 0 6 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING