Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Βορείου Αιγαίου EDGE-36176159-20201228-103925 Επιλεχθείς 50 30 0 80 21
Ιονίων Νήσων EDGE-57320507-20210125-110855 Επιλεχθείς 50 30 0 80 21
Νοτίου Αιγαίου EDGE-80000499-20210128-103824 Επιλεχθείς 50 30 0 80 21
Δυτικής Ελλάδας EDGE-37216082-20201224-124924 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Αττικής EDGE-79045231-20201228-163317 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-57533889-20201229-123040 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Θεσσαλίας EDGE-32004686-20201230-115314 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Ηπείρου EDGE-48665599-20201231-194450 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-38289190-20210107-130834 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-82612594-20210115-145047 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Πελοποννήσου EDGE-20347185-20210118-192551 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Στερεάς Ελλάδας EDGE-66197839-20210125-142345 Επιλεχθείς 50 30 10 90 22
Κρήτης EDGE-11449882-20201223-220244 Επιλεχθείς 50 30 0 80 22
Βορείου Αιγαίου EDGE-86142096-20201228-105405 Επιλεχθείς 50 30 0 80 22
Ιονίων Νήσων EDGE-82285398-20210127-133006 Επιλεχθείς 50 30 0 80 22
Νοτίου Αιγαίου EDGE-68994347-20210128-151643 Επιλεχθείς 50 30 0 80 22
Δυτικής Ελλάδας EDGE-53036514-20201226-162752 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Αττικής EDGE-49109241-20201228-165551 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-42694151-20201229-125330 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Θεσσαλίας EDGE-79010008-20201230-123135 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Ηπείρου EDGE-90325996-20201231-203646 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-71787538-20210108-122557 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Πελοποννήσου EDGE-38978044-20210119-144555 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Στερεάς Ελλάδας EDGE-32154743-20210126-110312 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-34352416-20210201-130110 Επιλεχθείς 50 30 10 90 23
Κρήτης EDGE-54813718-20201224-040800 Επιλεχθείς 50 30 0 80 23
Βορείου Αιγαίου EDGE-40422344-20201228-125135 Επιλεχθείς 50 30 0 80 23
Ιονίων Νήσων EDGE-69449012-20210128-105238 Επιλεχθείς 50 30 0 80 23
Νοτίου Αιγαίου EDGE-81629523-20210129-115335 Επιλεχθείς 50 30 0 80 23
Δυτικής Ελλάδας EDGE-14315168-20201226-215503 Επιλεχθείς 50 30 10 90 24
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING