Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-96166941-20201228-153249 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Θεσσαλίας EDGE-93884012-20201229-111501 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Πελοποννήσου EDGE-85122804-20201230-113348 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-65622479-20201230-135418 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Ηπείρου EDGE-46715999-20201230-154130 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Στερεάς Ελλάδας EDGE-36527937-20210107-115743 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-23917065-20210108-122132 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Κρήτης EDGE-38571604-20201223-170218 Επιλεχθείς 50 30 0 80 17
Βορείου Αιγαίου EDGE-89003634-20201224-144259 Επιλεχθείς 50 30 0 80 17
Ιονίων Νήσων EDGE-71823847-20210112-162121 Επιλεχθείς 50 30 0 80 17
Νοτίου Αιγαίου EDGE-11629144-20210125-105716 Επιλεχθείς 50 30 0 80 17
Δυτικής Ελλάδας EDGE-42360962-20201224-100108 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Αττικής EDGE-56094030-20201228-104620 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-51720755-20201228-182754 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Θεσσαλίας EDGE-51671728-20201229-120208 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Πελοποννήσου EDGE-91066143-20201230-120308 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Ηπείρου EDGE-60534047-20201230-161838 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-76329873-20201231-090344 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Στερεάς Ελλάδας EDGE-76283043-20210108-112139 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-15495069-20210111-133847 Επιλεχθείς 50 30 10 90 18
Κρήτης EDGE-71445100-20201223-182158 Επιλεχθείς 50 30 0 80 18
Βορείου Αιγαίου EDGE-81710913-20201224-151100 Επιλεχθείς 50 30 0 80 18
Ιονίων Νήσων EDGE-35356999-20210114-130511 Επιλεχθείς 50 30 0 80 18
Νοτίου Αιγαίου EDGE-93234325-20210126-090413 Επιλεχθείς 50 30 0 80 18
Δυτικής Ελλάδας EDGE-48365163-20201224-115622 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Αττικής EDGE-50138588-20201228-134805 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-82900637-20201229-095224 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Θεσσαλίας EDGE-68844606-20201229-140207 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Πελοποννήσου EDGE-52039333-20201230-125734 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Ηπείρου EDGE-79428277-20201230-201537 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING