Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Στερεάς Ελλάδας EDGE-40345494-20201229-204924 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-21632847-20210103-143649 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Κρήτης EDGE-66226103-20210115-144414 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Βορείου Αιγαίου EDGE-73347474-20210104-142324 Επιλεχθείς 45 30 10 85 12
Ιονίων Νήσων EDGE-99229098-20210104-150215 Επιλεχθείς 50 30 0 80 12
Νοτίου Αιγαίου EDGE-63672334-20210121-113612 Επιλεχθείς 50 30 0 80 12
Δυτικής Ελλάδας EDGE-66281269-20201223-194203 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Αττικής EDGE-63763647-20201224-125415 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-23537018-20201227-182940 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Θεσσαλίας EDGE-86194445-20201228-130135 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Πελοποννήσου EDGE-83520878-20201229-002655 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-46148804-20201229-102723 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Ηπείρου EDGE-73761003-20201229-134756 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Στερεάς Ελλάδας EDGE-26596481-20201230-112613 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-61823420-20210104-151256 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Κρήτης EDGE-49021685-20210126-132040 Επιλεχθείς 50 30 10 90 13
Βορείου Αιγαίου EDGE-60465344-20210107-093533 Επιλεχθείς 45 30 10 85 13
Ιονίων Νήσων EDGE-48826534-20210108-141118 Επιλεχθείς 50 30 0 80 13
Νοτίου Αιγαίου EDGE-38717926-20210121-124056 Επιλεχθείς 50 30 0 80 13
Δυτικής Ελλάδας EDGE-32789676-20201223-200426 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Αττικής EDGE-55895834-20201224-155949 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-73384316-20201228-132725 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Θεσσαλίας EDGE-21790421-20201228-142455 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Πελοποννήσου EDGE-70325246-20201229-091453 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-79279357-20201230-105728 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Ηπείρου EDGE-19193759-20201230-113510 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Στερεάς Ελλάδας EDGE-78662013-20201230-115346 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-27465950-20210105-140519 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Κρήτης EDGE-90661138-20210211-135959 Επιλεχθείς 50 30 10 90 14
Βορείου Αιγαίου EDGE-67531177-20201230-140637 Επιλεχθείς 44 30 10 84 14
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING