Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-64381235-20201231-120318 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Στερεάς Ελλάδας EDGE-74789420-20210108-113338 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-26147316-20210112-095945 Επιλεχθείς 50 30 10 90 19
Κρήτης EDGE-59809302-20201223-183024 Επιλεχθείς 50 30 0 80 19
Βορείου Αιγαίου EDGE-20684381-20201226-212343 Επιλεχθείς 50 30 0 80 19
Ιονίων Νήσων EDGE-16812758-20210115-200550 Επιλεχθείς 50 30 0 80 19
Νοτίου Αιγαίου EDGE-64410561-20210126-182620 Επιλεχθείς 50 30 0 80 19
Δυτικής Ελλάδας EDGE-94515148-20201224-123200 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Αττικής EDGE-78953205-20201228-142209 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-97661238-20201229-095250 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Θεσσαλίας EDGE-92391693-20201229-225719 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Πελοποννήσου EDGE-24517124-20201230-130321 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Ηπείρου EDGE-31549518-20201231-120658 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-54275516-20210105-152630 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Στερεάς Ελλάδας EDGE-36847255-20210112-110801 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-64324168-20210112-152244 Επιλεχθείς 50 30 10 90 20
Κρήτης EDGE-21695365-20201223-185109 Επιλεχθείς 50 30 0 80 20
Βορείου Αιγαίου EDGE-22900391-20201227-091212 Επιλεχθείς 50 30 0 80 20
Ιονίων Νήσων EDGE-78533258-20210118-122411 Επιλεχθείς 50 30 0 80 20
Νοτίου Αιγαίου EDGE-32011776-20210127-144419 Επιλεχθείς 50 30 0 80 20
Δυτικής Ελλάδας EDGE-32729411-20201224-123202 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Αττικής EDGE-77321157-20201228-162109 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-52819024-20201229-122758 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Θεσσαλίας EDGE-70010341-20201230-113655 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Ηπείρου EDGE-91266910-20201231-140747 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-89100811-20210107-130444 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-24359375-20210113-233447 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Πελοποννήσου EDGE-40462010-20210117-122632 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Στερεάς Ελλάδας EDGE-24638213-20210122-140932 Επιλεχθείς 50 30 10 90 21
Κρήτης EDGE-43034369-20201223-213852 Επιλεχθείς 50 30 0 80 21
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING