Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ιονίων Νήσων EDGE-75857064-20210111-120924 Επιλεχθείς 50 30 0 80 14
Νοτίου Αιγαίου EDGE-85230141-20210121-190056 Επιλεχθείς 50 30 0 80 14
Δυτικής Ελλάδας EDGE-40297042-20201223-201216 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Αττικής EDGE-45696555-20201226-200602 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-39076357-20201228-135939 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Θεσσαλίας EDGE-41769529-20201228-144109 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Πελοποννήσου EDGE-12070177-20201229-211135 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-46760128-20201230-111323 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Ηπείρου EDGE-61975207-20201230-114955 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Στερεάς Ελλάδας EDGE-55045061-20201230-151742 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-40734055-20210107-143308 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Κρήτης EDGE-97279170-20210225-132932 Επιλεχθείς 50 30 10 90 15
Βορείου Αιγαίου EDGE-50856077-20210104-213502 Επιλεχθείς 44 30 10 84 15
Ιονίων Νήσων EDGE-79620454-20210111-145239 Επιλεχθείς 50 30 0 80 15
Νοτίου Αιγαίου EDGE-76839725-20210125-090728 Επιλεχθείς 50 30 0 80 15
Δυτικής Ελλάδας EDGE-65505228-20201223-202033 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Αττικής EDGE-73917213-20201227-135814 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-83696638-20201228-140421 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Θεσσαλίας EDGE-97463913-20201229-104640 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Πελοποννήσου EDGE-45550818-20201230-112119 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-83419605-20201230-113358 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Ηπείρου EDGE-42537590-20201230-143834 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Στερεάς Ελλάδας EDGE-72883169-20210104-122813 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-96997865-20210108-101016 Επιλεχθείς 50 30 10 90 16
Κρήτης EDGE-95724985-20201224-160644 Επιλεχθείς 43 30 10 83 16
Βορείου Αιγαίου EDGE-43972858-20201224-122517 Επιλεχθείς 50 30 0 80 16
Ιονίων Νήσων EDGE-91400616-20210111-151620 Επιλεχθείς 50 30 0 80 16
Νοτίου Αιγαίου EDGE-49897322-20210125-092654 Επιλεχθείς 50 30 0 80 16
Δυτικής Ελλάδας EDGE-76349273-20201223-203001 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Αττικής EDGE-68585042-20201227-153244 Επιλεχθείς 50 30 10 90 17
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING