Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-58322572-20190823-155321 Επιλεχθείς 60 30 0 90 38
Δυτικής Ελλάδας ITO-62768276-20190709-143149 Επιλεχθείς 56 30 0 86 38
Θεσσαλίας ITO-31809437-20190708-134916 Επιλεχθείς 70 15 0 85 38
Δυτικής Μακεδονίας ITO-64229301-20190820-150409 Επιλεχθείς 60 15 0 75 38
Ηπείρου ITO-90510329-20190702-141044 Επιλεχθείς 44 30 0 74 38
Πελοποννήσου ITO-87065497-20190806-113345 Επιλεχθείς 38 30 0 68 38
Κρήτης ITO-25423349-20190628-152221 Επιλεχθείς 34 30 0 64 38
Στερεάς Ελλάδας ITO-38738351-20190820-145228 Επιλεχθείς 14 30 10 54 38
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-70815293-20190809-124553 Επιλεχθείς 42 10 0 52 38
Βορείου Αιγαίου ITO-81526161-20190817-120117 Επιλεχθείς 1 10 0 11 38
Αττικής ITO-45036656-20190821-034506 Επιλεχθείς 54 30 10 94 39
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-28511663-20190701-095640 Επιλεχθείς 59 30 0 89 39
Δυτικής Ελλάδας ITO-11234144-20190712-111239 Επιλεχθείς 46 30 10 86 39
Θεσσαλίας ITO-61599574-20190807-101230 Επιλεχθείς 70 15 0 85 39
Δυτικής Μακεδονίας ITO-38915246-20190710-162921 Επιλεχθείς 45 30 0 75 39
Ηπείρου ITO-60098278-20190801-214102 Επιλεχθείς 44 30 0 74 39
Πελοποννήσου ITO-22525448-20190807-143141 Επιλεχθείς 38 30 0 68 39
Κρήτης ITO-70641748-20190722-183748 Επιλεχθείς 33 30 0 63 39
Στερεάς Ελλάδας ITO-14771435-20190719-125613 Επιλεχθείς 23 30 0 53 39
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-61908124-20190708-125049 Επιλεχθείς 12 30 10 52 39
Βορείου Αιγαίου ITO-77864628-20190823-132100 Επιλεχθείς 1 10 0 11 39
Αττικής ITO-12991944-20190812-194746 Επιλεχθείς 53 30 10 93 40
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-52312786-20190821-110815 Επιλεχθείς 59 30 0 89 40
Δυτικής Ελλάδας ITO-35396190-20190711-154552 Επιλεχθείς 70 15 0 85 40
Θεσσαλίας ITO-91947386-20190808-115410 Επιλεχθείς 70 15 0 85 40
Δυτικής Μακεδονίας ITO-83934595-20190822-111410 Επιλεχθείς 45 30 0 75 40
Ηπείρου ITO-66136805-20190718-213404 Επιλεχθείς 58 15 0 73 40
Πελοποννήσου ITO-18822733-20190819-150053 Επιλεχθείς 38 30 0 68 40
Κρήτης ITO-58516288-20190708-110314 Επιλεχθείς 62 0 0 62 40
Στερεάς Ελλάδας ITO-82995075-20190705-115244 Επιλεχθείς 22 30 0 52 40
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING