Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-58691052-20190807-114736 Επιλεχθείς 62 30 0 92 27
Δυτικής Ελλάδας ITO-85161264-20190820-163030 Επιλεχθείς 62 30 0 92 27
Δυτικής Μακεδονίας ITO-19288279-20190629-170707 Επιλεχθείς 51 30 0 81 27
Ηπείρου ITO-48714445-20190726-115251 Επιλεχθείς 70 10 0 80 27
Πελοποννήσου ITO-27255052-20190822-132945 Επιλεχθείς 47 30 0 77 27
Κρήτης ITO-79113287-20190821-225301 Επιλεχθείς 39 30 0 69 27
Στερεάς Ελλάδας ITO-67537272-20190628-184646 Επιλεχθείς 54 0 10 64 27
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-34235225-20190701-104218 Επιλεχθείς 28 30 0 58 27
Βορείου Αιγαίου ITO-39624191-20190823-104652 Επιλεχθείς 16 10 0 26 27
Αττικής ITO-95397748-20190822-180439 Επιλεχθείς 70 30 0 100 28
Θεσσαλίας ITO-40159963-20190704-195902 Επιλεχθείς 62 30 0 92 28
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-39513413-20190810-120656 Επιλεχθείς 62 30 0 92 28
Δυτικής Ελλάδας ITO-94176643-20190821-194252 Επιλεχθείς 62 30 0 92 28
Δυτικής Μακεδονίας ITO-22575161-20190703-171705 Επιλεχθείς 70 10 0 80 28
Ηπείρου ITO-78604462-20190802-135754 Επιλεχθείς 70 10 0 80 28
Πελοποννήσου ITO-90146293-20190727-183217 Επιλεχθείς 46 30 0 76 28
Κρήτης ITO-72365300-20190628-202421 Επιλεχθείς 38 30 0 68 28
Στερεάς Ελλάδας ITO-40300678-20190708-134303 Επιλεχθείς 34 30 0 64 28
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-66520694-20190821-113200 Επιλεχθείς 32 15 10 57 28
Βορείου Αιγαίου ITO-85916368-20190820-181625 Επιλεχθείς 24 0 0 24 28
Αττικής ITO-71298863-20190823-121358 Επιλεχθείς 70 30 0 100 29
Θεσσαλίας ITO-27424449-20190801-220825 Επιλεχθείς 62 30 0 92 29
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-32082535-20190822-080555 Επιλεχθείς 62 30 0 92 29
Δυτικής Ελλάδας ITO-34278664-20190822-132853 Επιλεχθείς 62 30 0 92 29
Δυτικής Μακεδονίας ITO-20146240-20190703-185725 Επιλεχθείς 70 10 0 80 29
Ηπείρου ITO-35043300-20190822-180307 Επιλεχθείς 70 10 0 80 29
Πελοποννήσου ITO-73479696-20190822-114602 Επιλεχθείς 55 20 0 75 29
Κρήτης ITO-93858263-20190715-210038 Επιλεχθείς 38 30 0 68 29
Στερεάς Ελλάδας ITO-87058578-20190711-111458 Επιλεχθείς 34 30 0 64 29
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-30068304-20190803-072705 Επιλεχθείς 41 15 0 56 29
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING