Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κρήτης ITO-78660843-20190822-120641 Επιλεχθείς 57 10 0 67 32
Στερεάς Ελλάδας ITO-68324966-20190806-235228 Επιλεχθείς 43 15 0 58 32
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-89297984-20190629-124418 Επιλεχθείς 44 10 0 54 32
Βορείου Αιγαίου ITO-10089948-20190813-122827 Επιλεχθείς 7 15 0 22 32
Αττικής ITO-98526130-20190701-164044 Επιλεχθείς 66 30 0 96 33
Θεσσαλίας ITO-79397996-20190823-195034 Επιλεχθείς 61 30 0 91 33
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-34959498-20190716-100619 Επιλεχθείς 70 20 0 90 33
Δυτικής Ελλάδας ITO-10870528-20190809-105503 Επιλεχθείς 50 30 10 90 33
Δυτικής Μακεδονίας ITO-26022248-20190822-121150 Επιλεχθείς 70 10 0 80 33
Ηπείρου ITO-61101058-20190820-134105 Επιλεχθείς 61 15 0 76 33
Πελοποννήσου ITO-44718548-20190718-111125 Επιλεχθείς 70 0 0 70 33
Κρήτης ITO-24742414-20190629-130841 Επιλεχθείς 37 30 0 67 33
Στερεάς Ελλάδας ITO-92420165-20190701-130742 Επιλεχθείς 25 30 0 55 33
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-26165086-20190822-110343 Επιλεχθείς 24 30 0 54 33
Βορείου Αιγαίου ITO-64913760-20190712-010811 Επιλεχθείς 17 0 0 17 33
Αττικής ITO-10410999-20190712-095005 Επιλεχθείς 66 30 0 96 34
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-68411210-20190717-105029 Επιλεχθείς 70 20 0 90 34
Δυτικής Ελλάδας ITO-72372390-20190822-124308 Επιλεχθείς 69 20 0 89 34
Θεσσαλίας ITO-24671673-20190710-111914 Επιλεχθείς 57 30 0 87 34
Δυτικής Μακεδονίας ITO-43601695-20190705-104030 Επιλεχθείς 48 30 0 78 34
Ηπείρου ITO-55109021-20190802-212925 Επιλεχθείς 46 30 0 76 34
Πελοποννήσου ITO-96440070-20190718-151543 Επιλεχθείς 70 0 0 70 34
Κρήτης ITO-13362995-20190808-120057 Επιλεχθείς 56 10 0 66 34
Στερεάς Ελλάδας ITO-57121762-20190803-103050 Επιλεχθείς 25 30 0 55 34
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-33642392-20190724-140951 Επιλεχθείς 38 15 0 53 34
Βορείου Αιγαίου ITO-49378014-20190807-112725 Επιλεχθείς 7 10 0 17 34
Αττικής ITO-27428334-20190805-101348 Επιλεχθείς 66 30 0 96 35
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-28131630-20190718-113411 Επιλεχθείς 70 20 0 90 35
Δυτικής Ελλάδας ITO-73167048-20190715-125334 Επιλεχθείς 59 30 0 89 35
Θεσσαλίας ITO-81887754-20190819-165311 Επιλεχθείς 57 30 0 87 35
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING