Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-42074843-20190726-144705 Επιλεχθείς 37 30 10 77 35
Ηπείρου ITO-87881567-20190819-130452 Επιλεχθείς 46 30 0 76 35
Πελοποννήσου ITO-45674201-20190801-192526 Επιλεχθείς 30 30 10 70 35
Κρήτης ITO-74729646-20190704-145146 Επιλεχθείς 46 20 0 66 35
Στερεάς Ελλάδας ITO-86914595-20190812-110857 Επιλεχθείς 25 30 0 55 35
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-67149124-20190821-120041 Επιλεχθείς 38 15 0 53 35
Βορείου Αιγαίου ITO-73104144-20190823-122308 Επιλεχθείς 2 15 0 17 35
Αττικής ITO-56022163-20190726-101240 Επιλεχθείς 55 30 10 95 36
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-21486703-20190731-223348 Επιλεχθείς 70 20 0 90 36
Δυτικής Ελλάδας ITO-24190781-20190717-140432 Επιλεχθείς 59 30 0 89 36
Θεσσαλίας ITO-78995403-20190711-150549 Επιλεχθείς 66 20 0 86 36
Δυτικής Μακεδονίας ITO-37757852-20190812-115902 Επιλεχθείς 46 30 0 76 36
Ηπείρου ITO-46594346-20190808-113750 Επιλεχθείς 36 30 10 76 36
Πελοποννήσου ITO-33657090-20190801-134318 Επιλεχθείς 39 30 0 69 36
Κρήτης ITO-26213905-20190708-110932 Επιλεχθείς 50 15 0 65 36
Στερεάς Ελλάδας ITO-93948009-20190823-004637 Επιλεχθείς 24 30 0 54 36
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-59652547-20190722-133459 Επιλεχθείς 23 30 0 53 36
Βορείου Αιγαίου ITO-10179872-20190710-103243 Επιλεχθείς 1 15 0 16 36
Αττικής ITO-54253108-20190729-145748 Επιλεχθείς 55 30 10 95 37
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-28398897-20190822-221903 Επιλεχθείς 70 20 0 90 37
Δυτικής Ελλάδας ITO-23409244-20190724-113733 Επιλεχθείς 58 30 0 88 37
Θεσσαλίας ITO-90132169-20190804-191803 Επιλεχθείς 56 30 0 86 37
Δυτικής Μακεδονίας ITO-26761681-20190823-194440 Επιλεχθείς 46 30 0 76 37
Ηπείρου ITO-14592550-20190628-230609 Επιλεχθείς 59 15 0 74 37
Πελοποννήσου ITO-93162379-20190628-154229 Επιλεχθείς 38 30 0 68 37
Κρήτης ITO-10938051-20190718-133145 Επιλεχθείς 54 10 0 64 37
Στερεάς Ελλάδας ITO-27372436-20190723-164338 Επιλεχθείς 14 30 10 54 37
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-88813134-20190821-114738 Επιλεχθείς 23 30 0 53 37
Βορείου Αιγαίου ITO-25866199-20190716-105428 Επιλεχθείς 1 15 0 16 37
Αττικής ITO-15746044-20190628-150948 Επιλεχθείς 64 30 0 94 38
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING