Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Βορείου Αιγαίου ITO-41114164-20190820-123220 Επιλεχθείς 14 10 0 24 29
Αττικής ITO-13612815-20190823-171801 Επιλεχθείς 70 30 0 100 30
Θεσσαλίας ITO-87617046-20190823-164502 Επιλεχθείς 62 30 0 92 30
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-32221473-20190723-180128 Επιλεχθείς 61 30 0 91 30
Δυτικής Ελλάδας ITO-88387328-20190823-142543 Επιλεχθείς 61 30 0 91 30
Δυτικής Μακεδονίας ITO-25593481-20190719-154736 Επιλεχθείς 70 10 0 80 30
Ηπείρου ITO-18610450-20190723-121431 Επιλεχθείς 50 30 0 80 30
Πελοποννήσου ITO-89560515-20190808-123359 Επιλεχθείς 62 10 0 72 30
Κρήτης ITO-90142036-20190819-122629 Επιλεχθείς 38 30 0 68 30
Στερεάς Ελλάδας ITO-16377162-20190802-093308 Επιλεχθείς 46 15 0 61 30
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-19215186-20190808-103711 Επιλεχθείς 26 30 0 56 30
Βορείου Αιγαίου ITO-86766078-20190812-234245 Επιλεχθείς 12 10 0 22 30
Αττικής ITO-47365139-20190823-235914 Επιλεχθείς 70 30 0 100 31
Θεσσαλίας ITO-64927579-20190802-164209 Επιλεχθείς 52 30 10 92 31
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-14346378-20190805-120446 Επιλεχθείς 61 30 0 91 31
Δυτικής Ελλάδας ITO-88124512-20190716-142411 Επιλεχθείς 70 20 0 90 31
Δυτικής Μακεδονίας ITO-10738679-20190808-190953 Επιλεχθείς 70 10 0 80 31
Ηπείρου ITO-79609977-20190729-202008 Επιλεχθείς 40 30 10 80 31
Πελοποννήσου ITO-87394766-20190819-083447 Επιλεχθείς 32 30 10 72 31
Κρήτης ITO-25389299-20190724-113554 Επιλεχθείς 67 0 0 67 31
Στερεάς Ελλάδας ITO-79716140-20190823-184039 Επιλεχθείς 30 30 0 60 31
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-65015660-20190802-124157 Επιλεχθείς 45 10 0 55 31
Βορείου Αιγαίου ITO-19045412-20190812-121637 Επιλεχθείς 7 15 0 22 31
Αττικής ITO-45362800-20190703-101435 Επιλεχθείς 67 30 0 97 32
Θεσσαλίας ITO-84586281-20190725-110308 Επιλεχθείς 61 30 0 91 32
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-79321167-20190704-170644 Επιλεχθείς 51 30 10 91 32
Δυτικής Ελλάδας ITO-57672949-20190730-122612 Επιλεχθείς 70 20 0 90 32
Δυτικής Μακεδονίας ITO-29719565-20190821-125703 Επιλεχθείς 70 10 0 80 32
Ηπείρου ITO-96688911-20190820-174019 Επιλεχθείς 38 30 10 78 32
Πελοποννήσου ITO-58294509-20190805-095939 Επιλεχθείς 56 15 0 71 32
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING