Υπουργείο Τουρισμού - Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουρισμό


Δράση 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (Reskilling and upskilling in tourism)


Έργο SUB1 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)  Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού». Η Δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό Τ.Α.Α. 45.033.000 ευρώ, και εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Ιδιωτικές Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» και στον Άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας».

  Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

  • εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
  • πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
  • εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

  Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και η επανειδίκευση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα επιτρέψουν την μεταμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου του τομέα και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19.

  Η Δράση υλοποιείται με το σύστημα της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και περιλαμβάνει:

  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, και
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

  Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
  • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
  • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
  • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
  • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
  • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

  Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).

  Οι υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης παρέχονται από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) κατά την έννοια της υπ' αριθ. 65809/12.07.2022 (Β' 3703) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι είτε από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είτε από Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των δημοσίων Α.Ε.Ι.

  Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων θα παρέχεται πρόσβαση σε κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διδακτικές ή/και θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr προς ενημέρωση των παρόχων κατάρτισης, καθώς και για χρήση από αυτούς.

  Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) που διαθέτουν οι πάροχοι κατάρτισης και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

  Η μέθοδος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης επιλέγεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ωφελούμενων που είτε εργάζονται είτε κατοικούν σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) καθώς και σε Περιφερειακές Ενότητες όπου ενδέχεται να μην υφίστανται δομές παρόχων κατάρτισης. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων προϋποθέτει ότι το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο αυτή.

  Οι αιτήσεις των καταρτιζόμενων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος VOUCHER.

  Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων, τις οποίες διενεργούν επιλέξιμοι πάροχοι πιστοποίησης των άρθρων 50 και 51 του ν. 4763/2020 (Α' 254).

  Σε κάθε καταρτιζόμενο χορηγείται επίδομα κατάρτισης ύψους 5€ για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, και μέχρι του ποσού των 1.250€.

  Η Δράση θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2025, όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 10152/2021 εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021 με βάση την πρόταση της Επιτροπής στο έγγραφο COM (2023) 749 final.

  Υποβολή αίτησης συμμετοχής ΚΔΒΜ / Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI - Δράση 16921 - Έργο SUB1 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)


Ανακοινώσεις


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Δράση 16921 - Έργο SUB1 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)", σας ενημερώνουμε ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ΚΔΒΜ / ΚΕΔΙΒΙΜ δε θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στοιχεία (θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της φόρμας).Για τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING