Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου EDGE-53970713-20201224-204408 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Θεσσαλίας EDGE-60794305-20201226-112244 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-74709557-20201227-234032 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Ηπείρου EDGE-74345555-20201228-220011 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Στερεάς Ελλάδας EDGE-84196728-20201229-092517 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-42344820-20201230-121636 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Κρήτης EDGE-86028965-20210105-143406 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Βορείου Αιγαίου EDGE-19780975-20210203-150955 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Ιονίων Νήσων EDGE-26423672-20201228-103753 Επιλεχθείς 50 30 0 80 10
Νοτίου Αιγαίου EDGE-55815309-20210116-134307 Επιλεχθείς 50 30 0 80 10
Δυτικής Ελλάδας EDGE-88278629-20201223-190108 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Αττικής EDGE-42862776-20201224-113550 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-13775012-20201225-194022 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Πελοποννήσου EDGE-17117318-20201226-145550 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Θεσσαλίας EDGE-66333066-20201226-154622 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-13889692-20201228-141815 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Ηπείρου EDGE-95574175-20201229-010902 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Στερεάς Ελλάδας EDGE-72011036-20201229-093535 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-25093164-20210102-184403 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Κρήτης EDGE-24627130-20210115-125431 Επιλεχθείς 50 30 10 90 11
Βορείου Αιγαίου EDGE-16343893-20210129-093254 Επιλεχθείς 47 30 10 87 11
Ιονίων Νήσων EDGE-51926205-20201231-181009 Επιλεχθείς 50 30 0 80 11
Νοτίου Αιγαίου EDGE-23243820-20210120-105102 Επιλεχθείς 50 30 0 80 11
Δυτικής Ελλάδας EDGE-42581652-20201223-191126 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Αττικής EDGE-26403434-20201224-123601 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-14267306-20201227-135814 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Θεσσαλίας EDGE-21146780-20201227-144223 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Πελοποννήσου EDGE-25970371-20201228-155916 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-77893251-20201228-165237 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Ηπείρου EDGE-12051103-20201229-100714 Επιλεχθείς 50 30 10 90 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING