Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-97542326-20190716-142702 Επιλεχθείς 62 20 0 82 24
Πελοποννήσου ITO-59131557-20190702-142555 Επιλεχθείς 38 30 10 78 24
Κρήτης ITO-22463470-20190729-202352 Επιλεχθείς 62 10 0 72 24
Στερεάς Ελλάδας ITO-89212817-20190701-095243 Επιλεχθείς 38 30 0 68 24
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-43228407-20190820-174454 Επιλεχθείς 31 30 0 61 24
Βορείου Αιγαίου ITO-81587415-20190814-122249 Επιλεχθείς 3 30 0 33 24
Αττικής ITO-62940382-20190809-193423 Επιλεχθείς 70 30 0 100 25
Θεσσαλίας ITO-59382736-20190709-142345 Επιλεχθείς 55 30 10 95 25
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-45053434-20190702-151456 Επιλεχθείς 64 30 0 94 25
Δυτικής Ελλάδας ITO-83091876-20190730-130640 Επιλεχθείς 62 30 0 92 25
Ηπείρου ITO-32391130-20190718-154219 Επιλεχθείς 62 20 0 82 25
Δυτικής Μακεδονίας ITO-12939867-20190821-145542 Επιλεχθείς 62 20 0 82 25
Πελοποννήσου ITO-34251244-20190820-155357 Επιλεχθείς 38 30 10 78 25
Κρήτης ITO-14238992-20190703-125351 Επιλεχθείς 70 0 0 70 25
Στερεάς Ελλάδας ITO-53772131-20190801-230447 Επιλεχθείς 38 30 0 68 25
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-71773227-20190703-231848 Επιλεχθείς 49 10 0 59 25
Βορείου Αιγαίου ITO-94531656-20190702-200933 Επιλεχθείς 7 20 0 27 25
Αττικής ITO-39392916-20190818-184830 Επιλεχθείς 70 30 0 100 26
Θεσσαλίας ITO-27814505-20190717-192951 Επιλεχθείς 64 30 0 94 26
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-11873129-20190722-131336 Επιλεχθείς 62 30 0 92 26
Δυτικής Ελλάδας ITO-14072968-20190813-123014 Επιλεχθείς 62 30 0 92 26
Δυτικής Μακεδονίας ITO-87645567-20190726-112410 Επιλεχθείς 52 30 0 82 26
Ηπείρου ITO-67820792-20190715-101801 Επιλεχθείς 61 20 0 81 26
Πελοποννήσου ITO-23760892-20190812-122810 Επιλεχθείς 62 15 0 77 26
Κρήτης ITO-61755934-20190723-124847 Επιλεχθείς 70 0 0 70 26
Στερεάς Ελλάδας ITO-57911139-20190821-123304 Επιλεχθείς 38 30 0 68 26
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-96445338-20190710-121817 Επιλεχθείς 44 15 0 59 26
Βορείου Αιγαίου ITO-89106946-20190708-135134 Επιλεχθείς 26 0 0 26 26
Αττικής ITO-88494691-20190820-193350 Επιλεχθείς 70 30 0 100 27
Θεσσαλίας ITO-40009606-20190711-170339 Επιλεχθείς 53 30 10 93 27
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING