Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Νοτίου Αιγαίου EDGE-81880321-20210107-162156 Επιλεχθείς 50 30 0 80 7
Δυτικής Ελλάδας EDGE-50051455-20201223-181313 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Θεσσαλίας EDGE-84527459-20201223-221500 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Αττικής EDGE-67770499-20201224-101835 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-80900546-20201224-130525 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Πελοποννήσου EDGE-18354917-20201224-161625 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-78020685-20201227-132948 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-36511665-20201228-101123 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Ηπείρου EDGE-13959217-20201228-145446 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Στερεάς Ελλάδας EDGE-11913073-20201228-174200 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Κρήτης EDGE-39480962-20201231-110345 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Βορείου Αιγαίου EDGE-32801567-20210119-181842 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Ιονίων Νήσων EDGE-50465612-20201224-150202 Επιλεχθείς 50 30 0 80 8
Νοτίου Αιγαίου EDGE-40268466-20210109-150927 Επιλεχθείς 50 30 0 80 8
Δυτικής Ελλάδας EDGE-23827637-20201223-183256 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Αττικής EDGE-65687184-20201224-111027 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Θεσσαλίας EDGE-77948562-20201224-140215 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-51323498-20201224-140959 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Πελοποννήσου EDGE-99692623-20201224-172647 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-86843453-20201227-162608 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Ηπείρου EDGE-44554669-20201228-155005 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Στερεάς Ελλάδας EDGE-71440944-20201228-174354 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-52606685-20201229-130756 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Κρήτης EDGE-73907999-20210105-095754 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Βορείου Αιγαίου EDGE-60257859-20210128-112849 Επιλεχθείς 50 30 10 90 9
Ιονίων Νήσων EDGE-22935871-20201226-010251 Επιλεχθείς 50 30 0 80 9
Νοτίου Αιγαίου EDGE-71690473-20210113-104455 Επιλεχθείς 50 30 0 80 9
Δυτικής Ελλάδας EDGE-55706997-20201223-185433 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Αττικής EDGE-81735073-20201224-113447 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-35999086-20201224-203345 Επιλεχθείς 50 30 10 90 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING