Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Στερεάς Ελλάδας ITO-78801855-20190719-115205 Επιλεχθείς 56 15 0 71 21
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-40382615-20190810-201107 Επιλεχθείς 53 10 0 63 21
Βορείου Αιγαίου ITO-60491406-20190702-202926 Επιλεχθείς 6 30 0 36 21
Αττικής ITO-93089212-20190725-130547 Επιλεχθείς 70 30 0 100 22
Θεσσαλίας ITO-45215049-20190820-113942 Επιλεχθείς 60 30 10 100 22
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-99467705-20190702-033840 Επιλεχθείς 66 30 0 96 22
Δυτικής Ελλάδας ITO-58751764-20190702-230724 Επιλεχθείς 62 30 0 92 22
Ηπείρου ITO-35750588-20190731-104306 Επιλεχθείς 70 15 0 85 22
Δυτικής Μακεδονίας ITO-83277549-20190823-182918 Επιλεχθείς 62 20 0 82 22
Πελοποννήσου ITO-31993310-20190708-172955 Επιλεχθείς 70 10 0 80 22
Κρήτης ITO-15408479-20190821-145520 Επιλεχθείς 46 30 0 76 22
Στερεάς Ελλάδας ITO-71234880-20190712-142914 Επιλεχθείς 41 30 0 71 22
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-84998432-20190723-172445 Επιλεχθείς 33 30 0 63 22
Βορείου Αιγαίου ITO-28748876-20190712-102736 Επιλεχθείς 4 30 0 34 22
Αττικής ITO-19956894-20190802-093449 Επιλεχθείς 70 30 0 100 23
Θεσσαλίας ITO-25176914-20190723-201857 Επιλεχθείς 58 30 10 98 23
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-53486561-20190708-203738 Επιλεχθείς 66 30 0 96 23
Δυτικής Ελλάδας ITO-66674320-20190711-155951 Επιλεχθείς 62 30 0 92 23
Ηπείρου ITO-24136557-20190715-101045 Επιλεχθείς 53 30 0 83 23
Δυτικής Μακεδονίας ITO-62637567-20190715-103942 Επιλεχθείς 62 20 0 82 23
Πελοποννήσου ITO-90955171-20190821-152904 Επιλεχθείς 70 10 0 80 23
Κρήτης ITO-17652742-20190730-130519 Επιλεχθείς 43 30 0 73 23
Στερεάς Ελλάδας ITO-15736902-20190817-205922 Επιλεχθείς 70 0 0 70 23
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-92748725-20190806-113237 Επιλεχθείς 32 30 0 62 23
Βορείου Αιγαίου ITO-46587035-20190723-105218 Επιλεχθείς 4 30 0 34 23
Αττικής ITO-26374594-20190809-154744 Επιλεχθείς 70 30 0 100 24
Θεσσαλίας ITO-55544139-20190807-125858 Επιλεχθείς 56 30 10 96 24
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-58571178-20190730-182749 Επιλεχθείς 65 30 0 95 24
Δυτικής Ελλάδας ITO-99575418-20190716-133435 Επιλεχθείς 62 30 0 92 24
Ηπείρου ITO-20279123-20190812-140554 Επιλεχθείς 43 30 10 83 24
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING