Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-20084491-20190814-145953 Επιλεχθείς 68 30 0 98 8
Στερεάς Ελλάδας ITO-78412981-20190726-153742 Επιλεχθείς 50 30 10 90 8
Κρήτης ITO-99636953-20190814-161457 Επιλεχθείς 56 30 0 86 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-10199913-20190806-115902 Επιλεχθείς 44 30 10 84 8
Βορείου Αιγαίου ITO-74794834-20190722-093217 Επιλεχθείς 36 30 0 66 8
Ιονίων Νήσων ITO-11274924-20190705-095151 Επιλεχθείς 21 20 0 41 8
Αττικής ITO-71165741-20190628-194715 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Θεσσαλίας ITO-23938769-20190702-170713 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-99073617-20190718-115926 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Δυτικής Ελλάδας ITO-94453786-20190722-123124 Επιλεχθείς 70 30 0 100 9
Πελοποννήσου ITO-86062964-20190822-090527 Επιλεχθείς 60 30 10 100 9
Ηπείρου ITO-54234140-20190823-140546 Επιλεχθείς 58 30 10 98 9
Δυτικής Μακεδονίας ITO-38104758-20190703-174236 Επιλεχθείς 66 30 0 96 9
Στερεάς Ελλάδας ITO-23110365-20190704-110812 Επιλεχθείς 57 30 0 87 9
Κρήτης ITO-63322193-20190704-110436 Επιλεχθείς 70 15 0 85 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-82341450-20190809-121443 Επιλεχθείς 62 20 0 82 9
Βορείου Αιγαίου ITO-38241366-20190808-161531 Επιλεχθείς 33 30 0 63 9
Ιονίων Νήσων ITO-60400511-20190821-122828 Επιλεχθείς 10 30 0 40 9
Αττικής ITO-78563149-20190628-141902 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Θεσσαλίας ITO-30583623-20190702-185221 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-18644116-20190719-091927 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Δυτικής Ελλάδας ITO-55329753-20190724-154946 Επιλεχθείς 70 30 0 100 10
Πελοποννήσου ITO-79539511-20190807-130354 Επιλεχθείς 69 30 0 99 10
Δυτικής Μακεδονίας ITO-86340577-20190705-085248 Επιλεχθείς 66 30 0 96 10
Ηπείρου ITO-97841795-20190702-123723 Επιλεχθείς 65 30 0 95 10
Στερεάς Ελλάδας ITO-50790261-20190716-171523 Επιλεχθείς 70 15 0 85 10
Κρήτης ITO-91653856-20190801-111958 Επιλεχθείς 70 15 0 85 10
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-37445070-20190715-135736 Επιλεχθείς 52 30 0 82 10
Βορείου Αιγαίου ITO-27381713-20190822-121653 Επιλεχθείς 47 15 0 62 10
Ιονίων Νήσων ITO-16372860-20190712-105251 Επιλεχθείς 3 15 0 18 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING