Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-79197786-20190822-185452 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Ηπείρου ITO-76888103-20190822-224039 Επιλεχθείς 70 20 0 90 16
Πελοποννήσου ITO-57797701-20190709-190906 Επιλεχθείς 59 30 0 89 16
Δυτικής Μακεδονίας ITO-84234008-20190703-143141 Επιλεχθείς 46 30 10 86 16
Κρήτης ITO-17281973-20190823-161028 Επιλεχθείς 70 10 0 80 16
Στερεάς Ελλάδας ITO-74499529-20190811-001324 Επιλεχθείς 58 20 0 78 16
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-17968157-20190702-114921 Επιλεχθείς 44 30 0 74 16
Βορείου Αιγαίου ITO-83781957-20190711-124205 Επιλεχθείς 26 20 0 46 16
Αττικής ITO-83226995-20190713-011920 Επιλεχθείς 70 30 0 100 17
Θεσσαλίας ITO-52029598-20190809-204640 Επιλεχθείς 70 30 0 100 17
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-83519966-20190823-195035 Επιλεχθείς 60 30 10 100 17
Δυτικής Ελλάδας ITO-91480878-20190803-202416 Επιλεχθείς 59 30 10 99 17
Ηπείρου ITO-24933973-20190729-111408 Επιλεχθείς 59 30 0 89 17
Πελοποννήσου ITO-70256566-20190807-103426 Επιλεχθείς 59 30 0 89 17
Δυτικής Μακεδονίας ITO-53098860-20190719-152917 Επιλεχθείς 70 15 0 85 17
Κρήτης ITO-49596626-20190712-134724 Επιλεχθείς 60 20 0 80 17
Στερεάς Ελλάδας ITO-21577397-20190712-130522 Επιλεχθείς 48 30 0 78 17
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-90776155-20190703-130403 Επιλεχθείς 63 10 0 73 17
Βορείου Αιγαίου ITO-30317675-20190812-124233 Επιλεχθείς 15 30 0 45 17
Αττικής ITO-42023615-20190716-001856 Επιλεχθείς 70 30 0 100 18
Θεσσαλίας ITO-83857746-20190816-131835 Επιλεχθείς 70 30 0 100 18
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-91814535-20190701-154116 Επιλεχθείς 59 30 10 99 18
Δυτικής Ελλάδας ITO-35998798-20190819-150754 Επιλεχθείς 59 30 10 99 18
Ηπείρου ITO-38906164-20190730-095700 Επιλεχθείς 59 30 0 89 18
Δυτικής Μακεδονίας ITO-59504073-20190726-103704 Επιλεχθείς 70 15 0 85 18
Πελοποννήσου ITO-39995162-20190807-125426 Επιλεχθείς 70 15 0 85 18
Κρήτης ITO-70117120-20190724-180056 Επιλεχθείς 49 30 0 79 18
Στερεάς Ελλάδας ITO-65844990-20190712-165123 Επιλεχθείς 43 30 0 73 18
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-83306736-20190816-111623 Επιλεχθείς 41 30 0 71 18
Βορείου Αιγαίου ITO-48238394-20190811-202811 Επιλεχθείς 19 20 0 39 18
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING