Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής ITO-97848498-20190716-094430 Επιλεχθείς 70 30 0 100 19
Θεσσαλίας ITO-23770187-20190819-100515 Επιλεχθείς 70 30 0 100 19
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-89853997-20190628-170300 Επιλεχθείς 68 30 0 98 19
Δυτικής Ελλάδας ITO-82520401-20190711-164238 Επιλεχθείς 54 30 10 94 19
Ηπείρου ITO-30320374-20190820-191449 Επιλεχθείς 58 30 0 88 19
Δυτικής Μακεδονίας ITO-95881236-20190823-105838 Επιλεχθείς 70 15 0 85 19
Πελοποννήσου ITO-37591988-20190813-115117 Επιλεχθείς 44 30 10 84 19
Κρήτης ITO-26697379-20190705-215843 Επιλεχθείς 48 30 0 78 19
Στερεάς Ελλάδας ITO-40495606-20190730-095338 Επιλεχθείς 43 30 0 73 19
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-67938003-20190729-125902 Επιλεχθείς 39 30 0 69 19
Βορείου Αιγαίου ITO-88698512-20190712-122417 Επιλεχθείς 8 30 0 38 19
Αττικής ITO-49966996-20190716-203140 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Θεσσαλίας ITO-77658318-20190821-120240 Επιλεχθείς 70 30 0 100 20
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-23988621-20190701-150707 Επιλεχθείς 58 30 10 98 20
Δυτικής Ελλάδας ITO-49144156-20190725-161723 Επιλεχθείς 62 30 0 92 20
Ηπείρου ITO-43182444-20190701-160922 Επιλεχθείς 48 30 10 88 20
Δυτικής Μακεδονίας ITO-91206700-20190823-161536 Επιλεχθείς 70 15 0 85 20
Πελοποννήσου ITO-64255014-20190629-140259 Επιλεχθείς 70 10 0 80 20
Κρήτης ITO-16160647-20190806-104432 Επιλεχθείς 37 30 10 77 20
Στερεάς Ελλάδας ITO-61130227-20190717-120714 Επιλεχθείς 33 30 10 73 20
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-60997767-20190820-125927 Επιλεχθείς 34 30 0 64 20
Βορείου Αιγαίου ITO-36122430-20190718-140831 Επιλεχθείς 8 30 0 38 20
Αττικής ITO-39470898-20190722-165620 Επιλεχθείς 70 30 0 100 21
Θεσσαλίας ITO-16879310-20190808-122606 Επιλεχθείς 60 30 10 100 21
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-36497253-20190702-015347 Επιλεχθείς 66 30 0 96 21
Δυτικής Ελλάδας ITO-23089004-20190628-155154 Επιλεχθείς 62 30 0 92 21
Ηπείρου ITO-36315339-20190718-095824 Επιλεχθείς 70 15 0 85 21
Δυτικής Μακεδονίας ITO-69176689-20190807-111217 Επιλεχθείς 53 30 0 83 21
Πελοποννήσου ITO-83917484-20190703-115218 Επιλεχθείς 70 10 0 80 21
Κρήτης ITO-87790725-20190704-154329 Επιλεχθείς 46 30 0 76 21
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING