Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας ITO-81280605-20190726-132111 Επιλεχθείς 61 30 0 91 13
Κρήτης ITO-89434929-20190731-103000 Επιλεχθείς 53 30 0 83 13
Στερεάς Ελλάδας ITO-77874785-20190822-165344 Επιλεχθείς 70 10 0 80 13
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-83987393-20190821-141208 Επιλεχθείς 48 30 0 78 13
Βορείου Αιγαίου ITO-44271376-20190814-124048 Επιλεχθείς 23 30 0 53 13
Αττικής ITO-61012384-20190704-121136 Επιλεχθείς 70 30 0 100 14
Θεσσαλίας ITO-82376996-20190712-095626 Επιλεχθείς 70 30 0 100 14
Δυτικής Ελλάδας ITO-17544868-20190801-121011 Επιλεχθείς 70 30 0 100 14
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-51087437-20190807-100132 Επιλεχθείς 70 30 0 100 14
Ηπείρου ITO-75137399-20190815-205418 Επιλεχθείς 62 30 0 92 14
Πελοποννήσου ITO-54701450-20190802-123333 Επιλεχθείς 61 30 0 91 14
Δυτικής Μακεδονίας ITO-94302494-20190726-130405 Επιλεχθείς 58 30 0 88 14
Κρήτης ITO-46537355-20190629-125445 Επιλεχθείς 51 30 0 81 14
Στερεάς Ελλάδας ITO-27356164-20190629-013447 Επιλεχθείς 49 30 0 79 14
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-97936120-20190803-005121 Επιλεχθείς 45 30 0 75 14
Βορείου Αιγαίου ITO-37126851-20190716-122023 Επιλεχθείς 52 0 0 52 14
Αττικής ITO-76200152-20190704-163359 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Θεσσαλίας ITO-22554649-20190722-130424 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Δυτικής Ελλάδας ITO-81152376-20190807-133349 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-94462268-20190809-104150 Επιλεχθείς 70 30 0 100 15
Ηπείρου ITO-76123235-20190723-131649 Επιλεχθείς 51 30 10 91 15
Πελοποννήσου ITO-26229726-20190708-161549 Επιλεχθείς 60 30 0 90 15
Δυτικής Μακεδονίας ITO-82513443-20190719-173724 Επιλεχθείς 56 30 0 86 15
Κρήτης ITO-20433668-20190705-190421 Επιλεχθείς 70 10 0 80 15
Στερεάς Ελλάδας ITO-39846449-20190724-124020 Επιλεχθείς 49 30 0 79 15
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-36901232-20190812-140552 Επιλεχθείς 59 15 0 74 15
Βορείου Αιγαίου ITO-81511164-20190821-095423 Επιλεχθείς 37 10 0 47 15
Αττικής ITO-38029666-20190708-161005 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Θεσσαλίας ITO-77290620-20190730-122535 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Δυτικής Ελλάδας ITO-54399583-20190822-123015 Επιλεχθείς 70 30 0 100 16
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING