Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής ITO-30515320-20190701-125356 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Θεσσαλίας ITO-98689123-20190704-173309 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-99660743-20190719-130311 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Δυτικής Ελλάδας ITO-11729121-20190726-154538 Επιλεχθείς 70 30 0 100 11
Ηπείρου ITO-51881836-20190709-113521 Επιλεχθείς 55 30 10 95 11
Πελοποννήσου ITO-49970597-20190731-132243 Επιλεχθείς 64 30 0 94 11
Δυτικής Μακεδονίας ITO-81222409-20190814-145434 Επιλεχθείς 63 30 0 93 11
Στερεάς Ελλάδας ITO-24317053-20190717-130251 Επιλεχθείς 70 15 0 85 11
Κρήτης ITO-31474667-20190810-112259 Επιλεχθείς 70 15 0 85 11
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-13226910-20190725-133722 Επιλεχθείς 70 10 0 80 11
Βορείου Αιγαίου ITO-18201697-20190809-132722 Επιλεχθείς 25 30 0 55 11
Ιονίων Νήσων ITO-77053651-20190716-113353 Επιλεχθείς 13 0 0 13 11
Αττικής ITO-36967680-20190702-124821 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Θεσσαλίας ITO-79076158-20190708-131007 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-61323489-20190729-094404 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Δυτικής Ελλάδας ITO-73992214-20190729-114542 Επιλεχθείς 70 30 0 100 12
Πελοποννήσου ITO-98926610-20190813-113652 Επιλεχθείς 53 30 10 93 12
Ηπείρου ITO-57830625-20190729-183925 Επιλεχθείς 62 30 0 92 12
Δυτικής Μακεδονίας ITO-93627243-20190716-133948 Επιλεχθείς 62 30 0 92 12
Κρήτης ITO-73425604-20190711-112126 Επιλεχθείς 55 30 0 85 12
Στερεάς Ελλάδας ITO-58167951-20190711-093829 Επιλεχθείς 70 10 0 80 12
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITO-40404976-20190813-233520 Επιλεχθείς 70 10 0 80 12
Βορείου Αιγαίου ITO-69221054-20190805-204555 Επιλεχθείς 38 15 0 53 12
Ιονίων Νήσων ITO-31936881-20190812-122650 Επιλεχθείς 0 10 0 10 12
Αττικής ITO-40811374-20190702-131610 Επιλεχθείς 70 30 0 100 13
Θεσσαλίας ITO-82799483-20190711-131118 Επιλεχθείς 70 30 0 100 13
Δυτικής Ελλάδας ITO-23648753-20190730-103037 Επιλεχθείς 70 30 0 100 13
Κεντρικής Μακεδονίας ITO-27706390-20190730-103637 Επιλεχθείς 70 30 0 100 13
Ηπείρου ITO-93735881-20190717-230031 Επιλεχθείς 62 30 0 92 13
Πελοποννήσου ITO-11623785-20190814-095811 Επιλεχθείς 62 30 0 92 13
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING