Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου EDGE-32278278-20201223-180906 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-59070424-20201224-102550 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Ηπείρου EDGE-35032468-20201224-140942 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Στερεάς Ελλάδας EDGE-96194595-20201225-003835 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-36837037-20201226-022139 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Κρήτης EDGE-66461655-20201226-220600 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Βορείου Αιγαίου EDGE-68457048-20210105-170049 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Ιονίων Νήσων EDGE-89877194-20201223-192347 Επιλεχθείς 50 30 0 80 3
Νοτίου Αιγαίου EDGE-96844760-20201228-110044 Επιλεχθείς 50 30 0 80 3
Θεσσαλίας EDGE-97343809-20201223-160248 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Αττικής EDGE-14292727-20201223-165051 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Δυτικής Ελλάδας EDGE-30488669-20201223-173057 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-35714285-20201223-174729 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Πελοποννήσου EDGE-95511823-20201223-182800 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-25226477-20201224-105416 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Ηπείρου EDGE-46808558-20201224-173034 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Στερεάς Ελλάδας EDGE-90193456-20201225-184932 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-55724118-20201226-115632 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Κρήτης EDGE-37950859-20201228-093405 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Βορείου Αιγαίου EDGE-90885498-20210108-103146 Επιλεχθείς 50 30 10 90 4
Ιονίων Νήσων EDGE-20068493-20201223-193559 Επιλεχθείς 50 30 0 80 4
Νοτίου Αιγαίου EDGE-17752831-20201230-140552 Επιλεχθείς 50 30 0 80 4
Θεσσαλίας EDGE-22395407-20201223-170022 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Δυτικής Ελλάδας EDGE-95555038-20201223-174351 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Αττικής EDGE-68375189-20201223-190821 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-48195467-20201224-105609 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Πελοποννήσου EDGE-84313854-20201224-150417 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Ηπείρου EDGE-22152121-20201224-185626 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-66981198-20201224-230404 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-84962697-20201226-172645 Επιλεχθείς 50 30 10 90 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING