Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ηπείρου EDGE-36551373-20201223-141452 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Θεσσαλίας EDGE-45328160-20201223-141833 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Πελοποννήσου EDGE-28517495-20201223-142015 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-79678643-20201223-162042 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Δυτικής Ελλάδας EDGE-36927154-20201223-163452 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Αττικής EDGE-55696736-20201223-163804 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-26475491-20201223-164440 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Ιονίων Νήσων EDGE-22073956-20201223-185733 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Κρήτης EDGE-17985146-20201224-000248 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-59563636-20201224-112848 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Στερεάς Ελλάδας EDGE-56648289-20201224-122836 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Βορείου Αιγαίου EDGE-45699425-20201224-132128 Επιλεχθείς 50 30 10 90 1
Νοτίου Αιγαίου EDGE-97112514-20201224-122727 Επιλεχθείς 50 30 0 80 1
Θεσσαλίας EDGE-56061591-20201223-144848 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Αττικής EDGE-99658291-20201223-164429 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Δυτικής Ελλάδας EDGE-75498891-20201223-165907 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Πελοποννήσου EDGE-15219015-20201223-170303 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-49374365-20201223-170929 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Κεντρικής Μακεδονίας EDGE-45318051-20201224-100036 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Ηπείρου EDGE-76083756-20201224-115502 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Στερεάς Ελλάδας EDGE-48573020-20201224-131014 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Δυτικής Μακεδονίας EDGE-56779054-20201224-140221 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Κρήτης EDGE-11574404-20201226-193411 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Βορείου Αιγαίου EDGE-99189905-20201228-114738 Επιλεχθείς 50 30 10 90 2
Ιονίων Νήσων EDGE-75875199-20201223-191533 Επιλεχθείς 50 30 0 80 2
Νοτίου Αιγαίου EDGE-72882456-20201224-174024 Επιλεχθείς 50 30 0 80 2
Θεσσαλίας EDGE-63964186-20201223-145244 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Αττικής EDGE-74004432-20201223-164549 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Δυτικής Ελλάδας EDGE-27466483-20201223-170941 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης EDGE-99378469-20201223-173847 Επιλεχθείς 50 30 10 90 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING